.

رشتکده: کشور سنگاپور با بازیافت زباله‌ها ایده‌های فوق العاده‌ای را برای توسعه اقتصادی و عمرانی ایجاد کرده است که مورد توجه قرار گرفته است.