نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: امروز بعداز ظهر ، ایران ، تروئیکای اروپایی، روسیه و چین در سطح روسای هیئت نمایندگی ملاقات کردند . آنها به یکی از مهمترین موضوعات دستور جلسه مذاکرات وین پرداختند .

رشتکده،   نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: امروز بعداز ظهر ، ایران ، تروئیکای اروپایی، روسیه و چین در سطح روسای هیئت نمایندگی ملاقات کردند . آنها به یکی از مهمترین موضوعات دستور جلسه مذاکرات وین پرداختند . بدون تردید ، ما پیشرفت هایی بدست آوردیم و در ادامه این مذاکره، امروز پیش نویس توافق در این زمینه تدوین خواهد شد.

نماینده روسیه در مذاکرات وین,ادامه مذاکرات وین