گویا برخی که عنوان را بر خدمت مقدم میشمارند و شاید تنزل جایگاهشان موجب سرخوردگی شأن شده تصور می‌کنند که در منطقه آزاد، همه چیز آزاد است و حتی می‌توانند چشم بر قانون چارت سازمانی هم ببندند و در افکارشان، خود را بالاتر از جایگاه واقعیشان ببینند!

اختصاصی رشتکده: در حالی که ماه‌هاست چارت سازمانی منطقه آزاد انزلی تغییر یافته و «معاونت» فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی به «مدیریت» تنزل یافته اما گویا عزیزان حاضر در این بخش، اعتقادی و توجهی به این تغییر مهم ندارند.

گواه این مدعا، کانال ایتای رسمی مدیریت فرهنگی این سازمان است که همچنان با عنوان «معاونت» فعالیت می‌کند.

گویا برخی که عنوان را بر خدمت مقدم میشمارند و شاید تنزل جایگاهشان موجب سرخوردگی شأن شده تصور می‌کنند که در منطقه آزاد، همه چیز آزاد است و حتی می‌توانند چشم بر قانون چارت سازمانی هم ببندند و در افکارشان، خود را بالاتر از جایگاه واقعیشان ببینند!

شاید بد نباشد دبیرخانه مناطق آزاد کشور و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در برابر بی اعتنایی به چارت سازمانی و ارکان مدیریتی منطقه آزاد توجه جدی داشته و برخورد لازم با متخلفین اداری را برای عدم تکرار چنین دهن‌کجی‌هایی در منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار دهند.

 

چارت سازمانی منطقه آزاد انزلی