.

رشتکده: سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری رشت با نصب مجسمه پیرمرد و ارابه یاد مشاغل فراموش شده قدیمی رشت را زنده نگه داشت.