به نظر می‌رسد عدم حضور مردمی در مراسم ستاد افتتاحیه قالیباف موجب شده که به هر شکل و سیاق تعداد بیشتری را با خود همراه کنند.

رشتکده: به نقل از جارستان؛ عضو شورای شهر رشت در پیامکی قابل تامل به دوستان خود خواستار حضور در ستاد قالیباف شده است. ظاهرا این موضوع برای عضو شورا آن چنان مهم است که که آن را در راستای «تداوم خدمت» خود می‌داند و از مخاطب می‌خواهد که سه نفر را نیز با خود همراه کند. عضو شورا به این نیز بسنده نمی‌کند و وعده خواهد داد که « جبران خواهد کرد». هرچه باشد عضو شورا معتقد است که بقیه هرگاه به او مراجعه کردند سعی کرده است که آن امر را برطرف کند!

به نظر می‌رسد عدم حضور مردمی در مراسم ستاد افتتاحیه قالیباف موجب شده که به هر شکل و سیاق تعداد بیشتری را با خود همراه کنند. از آنجا که ستاد انتخاباتی این کاندیدا متعدد است و هرکس پست و مقامی به دست آورده حالا مانده‌اند که چگونه مخاطب بیشتری را جذب ستاد خود کنند و به شیوه خواهش و التماس و وعده وعید روی آورده اند. این «جبران می‌کنم» وعده نسیه‌ای است شبیه همان پرکردن یخچال مردم توسط خود این کاندیدا!