فاجعه ای که قریب به چهار دهه گریبان گیر مردمی محجوب و دردمند شده است و بهداشت و سلامت عمومی شهروندان این منطقه را به نابود کشانده است.

رشتکده،  سراوان را از هر طرف بخوانید «درد» خوانده میشود.
فاجعه ای که قریب به چهار دهه گریبان گیر مردمی محجوب و دردمند شده است و بهداشت و سلامت عمومی شهروندان این منطقه را به نابود کشانده است.
بحران امروز سراوان معلول عللی است که منشا آن را باید در تعلل نماینده های ادوار مجلس در پیگیری جهت جذب اعتبارات و اجرای پروژه زباله سوز یافت اتفاقی که در این مدت چهل ساله بواسطه پیگیری نمایندگان برای بسیاری از شهرهای کشور رخ داده و در رشت تنها سهم سراوانی ها وعده، وعده و وعده…
نکته قابل تأسف در این بین استفاده ابزاری حضرات نماینده از معضل سراوان استفاده ابزاری در میتینگ های انتخاباتی است که هر دوره با اتکا به آن و تجدید وعده ها کارزار خود را گرم کرده و پس از اخذ آرا مورد نیاز دوباره دچار نسیان موقت و البته چهار ساله شده و سکوتی مرگبار آقایان را در برمی گیرد گویی که نه سراوان و نه سراوانی را در حافظه منجمدشان به یاد آورده و میشناسند…
در روزهای اخیر شاهد اتفاقات ناگواری در سراوان بودیم که قطعا در حافظه مردم تثبیت خواهد شد و البته از آن مهمتر و آنچه در خاطره این شهر به عنوان لکه ننگ خواهند ماند سکوت مرگبار نمایندگانی است که با رای مردم، متعهد به پیگیری و رفع آلام این شهروندان دردمند بودند.

حضرات محترم پاسخگو باشند چرا چطور و چگونه محيط زيست گیلان سالها يك تنه جلوي احداث زباله سوز را گرفت و مجوزهای لازم جهت شروع عملیات اجرایی آن را در سال ٩٣ صادر نکرد و پس از ٤ سال و همان مكان را جهت این منظور مورد تایید قرار داد!!!
در این چهار سال چه تغییری میدانی در سراوان صورت گرفت؟؟؟
چه کسی پاسخگوی این تاخیر ۴ ساله است که مستقیما سلامت مردم سراوان را مورد تهدید قرار میدهد؟؟؟
کدامیک از نمایندگان محترم این امر که مصداق ترک فعل است را پیگیری کرده اند و مسببین و مسئولان آن را تحت پیگرد قرار دادند؟؟؟
آیا وظیفه نظارتی خود را نیز فراموش کرده اید؟؟؟

و اما حرف آخر

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد…