با حکم دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، شراره کاوسی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

با حکم دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، شراره کاوسی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

رشتکده،   دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، خانم شراره کاوسی را به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب کرد .

پیش از این محمدعلی محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بود که اکنون بازنشسته شده است.

خانم دکتر شراره کاوسی مسئولیت معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را نیز برعهده دارد.