گفتنی است پرونده ثبت جهانی ماسوله از طریق ایکوموس در حال پیگیری بود و  این خبر می‌تواند بر این مساله سایه بیندازد. با این حال دولت سیزدهم اعلام کرده که این موضوع تاثیری نخواهد داشت و حق عضویت ایران نیز از گذشته توسط نهادهای غیردولتی پرداخت می‌شد.

اختصاصی رشتکده: روز گذشته خبری در روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی منتشر شد که ایران از عضویت در شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) و شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بنا‌ها (ایکوموس)، همچنین «شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم» انصراف داده است و دیگر حق عضویت نخواهد داد.

هرچند وزارت میراث فرهنگی این خبر را تکذیب کرده است و طی اطلاعیه‌ای نوشته استـ« نهادهایی همچون ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها) و ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) ساختار غیردولتی دارند و حق عضویت در این مجامع در کشور ایران از طریق افراد حقیقی عضو این شوراها پرداخت می‌شود.»

اما انتشار نامه‌ی درخواست لغو عضویت که به امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیط‌طباطبایی رئیس ایکوم ایران چنین نامه‌ای را «یک اشتباه بزرگ» قلمداد کند.

وقتی حمایت دولتی نباشد برنامه‌ها برای حمایت بین المللی از بناها و موزه‌ها بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد بود.

گفتنی است پرونده ثبت جهانی ماسوله از طریق ایکوموس در حال پیگیری بود و  این خبر می‌تواند بر این مساله سایه بیندازد. با این حال دولت سیزدهم اعلام کرده که این موضوع تاثیری نخواهد داشت و حق عضویت ایران نیز از گذشته توسط نهادهای غیردولتی پرداخت می‌شد. ولی نامه دولتی با امضای وزیر خارجه بر ابهامات موضوع افزوده است.