اخیرا هیات بوکس گیلان قصد برگزاری وبینار داوری باحضور دو داور طراز اول را دارد که البته و به صورت کاملا اتفاقی یک نفر از این دو بزرگوار رئیس هیات استان می باشد!! برگزاری این قبیل برنامه های آموزشی امری پسندیده و قابل تقدیر است لیکن ذکر چند نکته در این باب جای تعمق دارد.

رشتکده،  اخیرا هیات بوکس گیلان قصد برگزاری وبینار داوری باحضور دو داور طراز اول را دارد که البته و به صورت کاملا اتفاقی یک نفر از این دو بزرگوار رئیس هیات استان می باشد!! برگزاری این قبیل برنامه های آموزشی امری پسندیده و قابل تقدیر است لیکن ذکر چند نکته در این باب جای تعمق دارد.
اول الزام به مشارکت همه داوران در دوره می باشد که باعث بروز برخی شائبه ها گردیده است و اصرار هیئت و ریاست محترم به این الزام و اجبار جای سوال است!!!
دوم پرداخت هزینه بابت شرکت در دوره به حساب هیات است
حال سوال اینجاست
ارتقای سطح داوری و مربیان و…. جز وظایف رئیس هیات استان به عنوان مدیریت ستادی در جهت پشتیبانی، تدارکات و توانمندسازی پرسنل میباشد یا خیر؟
دوم ورود و خروج هر گونه درآمد و هزینه در مجموعه سازمانی باید با مجوز انجام پذیرد لذا ارائه شماره حساب و مبلغ واریزی به هیات بر اساس کدام مجوز صورت گرفته است و اگر هم مجوزی باشد فی النفسه خود مغایر با وظایف ستادی رئیس هیات است چرا که این فرد در این جایگاه خود می بایست تامین درآمد نماید.
سوم اگر شخصی توان پرداخت مبلغ تعیین شده را نداشته باشد از شرکت در دوره محروم خواهد شد؟
آیا با این روند آبرو حقیقی و حقوقی وی زیر سئوال نمیرود؟ و این خود نشان از بی عدالتی نیست؟ لذا میتوان نتیجه گرفت که در سیستم مدیریتی تفکر درآمد زایی دچار معضل بوده کما اینکه پاره ایی از مسئولین برای حل مشکل منابع مالی دست در جیب مردم میکنند که این خود از معضلات مدیریت در بخش درآمد وهزینه است….
لذا انتظار میرود رییس هیات جهت توانمندسازی نیروهای خود به جای تامین اعتبار از جیب این افراد به وظایف ماهیتی خود یعنی پشتیبانی و تامین منابع مالی و تدارکات به طرق مقتضی بپردازد.